Reiki Training

Button to take you to Reiki training

Reiki Training

£47.00 – Full Treatment
£35.00 – Part Treatment
£25.00 – Pamper Party & Events Treatment
£195.00 – Level 1 Reiki Training x2 days
£207.00 – Level 2 Reiki Training x2 days

Usui Reiki Universal energy
Reiki
Reiki Prices
Book on Line
Contact Me Here
Pamper Party
Prices
Training
Treatments